מהי עבודה מועדפת?

מהי עבודה מועדפת?

על פי חוק הביטוח הלאומי משולם מענק חד פעמי לחיילים משוחררים משירות חובה, או למי שסיימו שירות לאומי או שירות לאומי - אזרחי של 24 חודשים ושעבדו במשך 6 חודשים מלאים בעבודה נדרשת
מי שהפסיק/ה את השירות הלאומי או השירות הלאומי - אזרחי עקב נישואין, י/תוכל להיות זכאי/ת למענק בתנאי שהשלימ/ה 6 חודשי שירות לפחות, ונישאה תוך 30 ימים מיום הפסקת השירות.
מי שעבדו פחות מ-6 חודשים מלאים יכולים להיות זכאים בתנאים מסוימים למענק חלקי, אם עבדו בעבודה המוגדרת כ
עבודה מועדפת.

העבודה צריכה להיות במשרה מלאה, כנהוג בענף שבו מועסק המשוחרר/ת או מסיים/ת השרות הלאומי.

 

מקצועות המלונאות נכללים ב"חוק מענק עבודה מועדפת" ומזכים את העובד/ת במלוא המענק (עפ"י המוגדר בחוק).

 

 

תנאי הזכאות

המענק ישולם לעובד העונה על שלושה התנאים הבאים:

 

תנאי ראשון: סוג העבודה 

עבד/ה בעבודה שהוכרה כעבודה נדרשת לעניין תשלום המענק.

        

תנאי שני: מינימום תקופת עבודה

עבד/ה 6 חודשים מלאים לפחות (150 ימי עבודה לפחות) רצופים או לא רצופים בבית המלון, וזאת במהלך שנתיים (24 חודשים) מיום שהשתחרר/ה משירות חובה. 
העבודה צריכה להיות במשרה מלאה, על פי הנהוג בענף שבו אתה עובד, ככלל 8 שעות עבודה ביום.

בכל מקרה של עבודה בהיקף נמוך מכך יש לפנות לבירור בסניף המוסד לביטוח לאומי במקום מגורייך.

ימי חופשה, ימי מחלה וימי מילואים לא יימנו כימי עבודה,  גם אם קיבל/ה בעדם תשלום מהמעסיק או מהביטוח הלאומי. אם שירת/ה במילואים במהלך השנתיים שלאחר שחרור/ה משירות חובה, תוארך התקופה שבה באפשרות/ה לעבוד בעבודה נדרשת כאורך תקופות המילואים המצטברות .

 

 

אם בבית המלון מקובל שבוע עבודה של 5 ימים, ועבד/ה 5 ימים בשבוע, ייחשב כאילו עבד/ה 6 ימי עבודה בשבוע לעניין צבירת ימי עבודה.

 

תנאי שלישי: זכאות לדמי אבטלה

אם התחיל/ה לעבוד בעבודה נדרשת לראשונה בתוך השנה הראשונה שלאחר שחרור/ה, אינך נדרש/ת להיות זכאי לדמי אבטלה. אם התחיל/ה לעבוד בבית המלון לראשונה לאחר שחלפה שנה מיום השחרור, עליך/ה להיות זכאי/ת לדמי אבטלה ביום התחלת העבודה הנדרשת.

 

תקופת העבודה המזכה בדמי אבטלה למי שהתחיל לעבוד בעבודה נדרשת לאחר שחלפה שנה משחרורו:

אם עבד/ה 12 חודשים מתוך 18 החודשים שקדמו לתחילת העבודה הנדרשת.

6  חודשים מהשירות הסדיר וכל תקופות המילואים ב- 18 החודשים שקדמו לתחילת העבודה הנדרשת ייחשבו כתקופות עבודה, לעניין הזכאות לדמי אבטלה.

 

תקופת העבודה לצורך בדיקת הזכאות לדמי אבטלה יכולה להיות רצופה או לא רצופה, כמו כן ניתן לעבוד אצל מספר מעסיקים, ובלבד שמספר החודשים הדרוש נצבר בתוך השנה וחצי שקדמה למועד התחלת העבודה הנדרשת.

כיוון שהזכאות למענק מותנית בזכאות לדמי אבטלה, וכיוון שבשנה הראשונה לשחרור משירות חובה הזכאות לדמי אבטלה מובטחת - מומלץ להתחיל לעבוד בעבודה נדרשת במהלך השנה הראשונה לשחרור.

 

מתי לא מתקיימת זכאות לקבלת המענק:

 

מענק חלקי לעובד ב"עבודה מועדפת"

אם עבד/ה פחות מ-6 חודשים מלאים בעבודה הנדרשת, ולפיכך אינו/ה זכאי למענק, יוכלו להיות זכאים, בתנאים מסוימים, למענק חלקי אם עבד/ה במלונאות. 

כדי להיות זכאי למענק חלקי, יש לענות על 2 התנאים הבאים:

  1. לעבוד בעבודה המוכרת כעבודה נדרשת-מלונאות, שנקבעה כלא-מתאימה לעובד/ת מבחינת המקצוע או המרחק, לפחות 25 ימי עבודה רצופים בתוך 21 החודשים הראשונים מיום השחרור, או 3 חודשים רצופים בין החודש ה-22 לחודש ה-24 מיום השחרור משירות חובה.
  2. להיות זכאי/ת לדמי אבטלה ( נדרש רק ממי שהתחיל לעבוד בעבודה מועדפת לאחר שחלפה שנה מהשחרור (.

 

 

שיעור המענק 

המענק החלקי יחושב באופן יחסי למספר ימי העבודה בעבודה המועדפת.

 

 

סכום המענק המלא למי שהשלים תקופת עבודה המזכה במענק בדצמבר 2013 ואילך -  9,550 ש"ח (החל ב- 01.01.2014)

 

ניכויים מתשלום המענק

 

ניכוי מס הכנסה 
המוסד לביטוח לאומי אינו מנכה מס במקור בעת תשלום המענק, אולם במס הכנסה סכום המענק ייחשב כהכנסה לכל דבר, ויילקח בחשבון יחד עם ההכנסות האחרות לצורך חישוב מס.

 

חייל/ת משוחרר/ת, שהכנסתו/ה בשנה שבה קיבל את המענק הגיעה לסף המס, עשוי/ה להידרש על ידי מס הכנסה לשלם מס על המענק, בבואה/ו לערוך תיאום מס או בעת הגשת דו"ח שנתי - בין אם הגשת הדו"ח נעשית ביוזמתו לצורך החזר מס ובין אם על פי דרישת מס הכנסה.